A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSEA részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni.

A közgyűlés feladata a részvénytársaság alapvető, stratégiai kérdéseiben való döntések meghozatala, így a közgyűlés állapítja meg, illetve módosítja a részvénytársaság alapszabályát, dönt a részvénytársaság átalakulással vagy jogutódlás nélkül történő megszűnéséről. Megválasztja a részvénytársaság tisztségviselőit (igazgatóság, vezérigazgató, felügyelőbizottság, könyvvizsgáló), dönt a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról, az alaptőke felemeléséről vagy csökkentéséről.

A részvénytársaság közgyűlését évente legalább egyszer az igazgatóság meghívó útján hívja össze. A meghívó elektronikus úton is megküldhető. A meghívóban meg kell jelölni különösen a közgyűlés helyét, idejét és napirendjét.

A részvénytársaság közgyűlése határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Határozatképtelenség esetén a részvénytársaság megismételt közgyűlése az eredeti napirenden szereplő ügyekben - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

A részvénytársaság közgyűléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza különösen a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

Konferencia-közgyűlés

A részvénytársaság alapszabálya rendelkezhet a közgyűlés oly módon történő megtartásáról is, hogy a részvényesek az alapszabályban foglaltak szerint, erre alkalmas, a részvényesek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű részvényesi joggyakorlásra ad lehetőséget. A konferencia-közgyűlés esetében biztosítani kell a résztvevők személyének megállapíthatóságát, az események utólagos rekonstruálhatóságát.

Ha az alapszabály a konferencia-közgyűlés megtartását lehetővé teszi, és nem tartalmaz a részvétellel kapcsolatban eltérő rendelkezést, a részvénytársaság részvényesei szabadon döntenek saját részvételük módjáról.

Az alapszabály rendelkezhet úgy, hogy a részvénytársaság éves rendes közgyűlésén csak személyes megjelenéssel lehet részt venni, továbbá meghatározhatja azokat az egyéb kérdéseket, amelyek a konferencia-közgyűlésen nem tárgyalhatók.

Részvényesi határozatok közgyűlés tartása nélkül

A részvénytársaság alapszabálya előírhatja, hogy a részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül, írásbeli úton is határozhatnak. Ebben az esetben a határozatok írásbeli tervezetét kell megküldeni a részvényesek számára.
| Részvénytársaság alapítása | A részvény | Részvénytársaság működése | A részvénytársaság közgyűlése |